Συστατικές Επιστολές

Όποιος/ όποια φοιτητής/ φοιτήτρια επιθυμεί χορήγηση συστατικής επιστολής από τον Καθηγητή κ. Σακελλαρόπουλο πρέπει να γνωρίζει τα εξής:

α) Η χορήγηση της επιστολής γίνεται δύο εβδομάδες μετά τη διατύπωση του αιτήματος

β) Συστατικές επιστολές χορηγούνται σε φοιτητές/ φοιτήτριες που έχουν πάρει τουλάχιστον δύο μαθήματα του κ. Σακελλαρόπουλου και συγκεντρώνουν μ.ο βαθμολογίας μίνιμουμ 7.5

γ) Θα πρέπει μαζί με το αίτημα να επισυνάπτεται και αναλυτική βαθμολογία του αιτούντος/ της αιτούσας

δ) Θα πρέπει να αποσαφηνίζεται από τον αιτούντα/ αιτούσα η γλώσσα συγγραφής της συστατικής επιστολής καθώς και αν χρειάζεται να συμπληρωθεί από τον Διδάσκοντα ειδική φόρμα

ε) Επισης θα πρέπει να αποσαφηνίζεται για ποιο συγκεκριμένο μεταπτυχικακό πρόγραμμα ζητείται η συστατική επιστολή

ε) Στον κάθε φοιττητή/ φοιτήτρια χορηγούνται συνολικά το πολύ μέχρι τρεις συστατικές επιστολές